سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر احمدی – استادیار و دکتری ادبیات و زبان عرب، گروه ادبیات عرب دانشگاه پیام نور
علی عبدی – استادیار و دکتری علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور
میسرا پوبتاشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات و زبان عرب دانشگاه پیام نور

چکیده:

هدف از این مطالعه ارزشیابی و تحلیل محتوای کتاب های درسی عربی دوره متوسطه بر اساس مؤلفه های هوش چندگانهگاردنر بود. بنابراین از روش مراجعه به اسناد و تکنیک تحلیل محتوا استفاده شد. جامعهی آماری این پژوهش، کتابهایعربی دوره متوسطه می باشد که مؤلفه های متن، پرسش و تصویرهای کتابهای مذکور مورد تحلیل قرار گرفتند. بدینمنظور همه جملات، تصاویر و تمرینهای کتابهای درسی مذکور با استفاده از چک لیست هوشهای چندگانه که بر اساستئوری هوشهای چندگانه گاردنر که شامل هشت هوش زبانی- کلامی، ریاضی- منطقی، حرکتی-جنبشی، فضایی،موسیقایی، میان فردی، درون فردی و هوش طبیعت گرایانه می باشد، تحلیل شدند. روش جمع آوری اطلاعات در اینپژوهش روش بررسی اسناد و مدارک بود. نتایج پژوهش نشان داد که متداولترین انواع هوش در کتابهای علوم تجربیهوش زبانی و هوش فضایی می باشد. همچنین متداولترین انواع هوش در کتابهای علوم انسانی به ترتیب عبارتند از هوشزبانی، هوش فضایی و هوش میان فردی می باشد همچنین در کتاب عربی پیش دانشگاهی متداولترین هوش بعد از هوشزبانی کلامی به هوش میان فردی بیشتر توجه شده بود و به هوش موسیقایی، حرکتی- جنبشی و طبیعت گرا در اینکتابها درحد بسیار کمی توجه شده بود.