سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد بیرامی – دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان
حسین رحیمی راد – دانشجوی دکتری روانشناسیاجتماعی، مدرس دانشگاه فرهنگیان
رحمان بدری – کارشناسارشد تعلیم و تربیت اسلامی، مدرس دانشگاه فرهنگیان

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر ارزشیابی و کنترل کیفیت راهبردهای یاددهی- یادگیری برنامههای درسی رشته برنامهریزی درسی در مقطع کارشناسیارشد، با استفاده از الگوی ارزیابی مبتنی بر برنامه درسی و نیز با توجه به سرفصلهای مصوب وزارت علوم، تحقیقیات و فن آوری بوده است پژوهش ازنوع توصیفی پیمایشی میباشد جامعه آماری شامل اساتید 71 نفر و دانشجویان رشتهی برنامهریزی درسی 711 نفر بوده و شیوه نمونهگیری اساتید، سرشماری و برای نمونهگیری دانشجویان، از شیوه نمونهگیری طبقه ای متناسب با حجم و به تعداد 727 نفر استفاده شده است به منظور ارزیابی مؤلفههای اساسی پژوهش از پرسشنامه محققساخته مبتنی بر مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده گردیده اسیت پایایی حیطه راهبردهای یاددهی- یادگیری برنامههای درسی از بریق اجرای آزمایشی ومحاسبه آلفای کرونباخ 0/81 بدست آمد نتایج حا صل از آزمون آماریt نشان داد که: راهبردهای یاددهی- یادگیری برنامههای درسی رشته برنامهریزی درسی مقطع کارشناسیی ارشید در حید متوسط توانسته نیازها و انتظارات اساتید و دانشجویان را برآورده سازدپ همچنی بین ویژگیهای دموگرافیکی دانشجو یا استاد بودن، مرتبه علمی و سابقه تدریس اساتید و نظرات آنها در مورد راهبردهای ییاددهی – ییادگیری برنامیه های درسی تفاوت معنیدار وجود نداشته، اما در رابطه با جنسیت دانشجویان و اساتید و هیئت علمی بودن اساتید تفاوت معنیدار وجود دارد