سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد چراغی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
سجاد آستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
رضا شاه بابایی خاص – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

مانگروها از مهمترین اکوسیستم های آبی یا تالابی منطقه ساحلی میب اشند که به دلیل اکوتون بودن Ecotone) از تنوع فراوان زیستگاهی برخوردار بوده و موجب فزوین کمیت انواع زیستمندان و نیز پیچیدگی ساختار و عملکرد آنها میگردند تنوع ایجاد شده دردرون و حاشیه تالاب های ساحلی شرایط مساعد و مطلوبی را برای جلب و پذیرایی از چهره های گوناگون حیات گیاهی و جانوری فراهم می آورند و از همین رو از اهمیت فراوانی برخوردارند مانگروها از مهمترین محیطهای مولد حیات و گهواره های تنوع زیستی دنیا بوده و با فراهم کردن آب و قابلیت زادآوری اولیه نقش مهمی در بقای گونه های بی شماری از گیاهان و جانوران وابسته به خودایفا می نمایند بسیاری از گونه های درمعرض خطر انقراض بصورت بومی درمانگروها زیست نموده و به همین دلیل مانگروها زیستگاهی حیاتی برای تنوع زیستی دریایی و همچنین فون و فلور خشکی فراهم می نماید مانگروها به گونه ای عمل می نمایند که تنوع گونهای متفاوتی از پرندگان پستانداران خزندگان دوزیستان ماهیان و بی مهرگان وابسته به مانگروها بوده و ذخیره گاه های مواد ژنتیکی گیاهی و جانوری محسوب می شوند جذرومد آب دریا درسواحل که بطور موزون و مستمر هرروز انجام می شود درشکل گیری تنوع حیات این اکوسیستم نقش اساسی دارد یکی از مهمترین خدمات اکوسیستم های تالابی مانگرو حفاظت ساحل درمقابل امواج دریا و جلوگیری از فرسایش خطوط ساحلی است.