مقاله ارزيابي عملکرد و موانع فراروي شوراي دانش آموزي جهت مشارکت دهي دانش آموزان در فعاليت هاي مدارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1391 در رهيافتي نو در مديريت آموزشي از صفحه 141 تا 155 منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملکرد و موانع فراروي شوراي دانش آموزي جهت مشارکت دهي دانش آموزان در فعاليت هاي مدارس
این مقاله دارای 15 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد شوراي دانش آموزي
مقاله مشارکت
مقاله موانع مشارکت
مقاله فعاليت هاي مدارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از روش هاي توانمندسازي مدارس، مشارکت دهي دانش آموزان در فعاليت هاي آن مي باشد، تا از اين راه بتوان زمينه لازم را براي نهادينه سازي تفکر مشارکتي فراهم نمود. بدين منظور در اين مقاله عملکرد شوراي دانش آموزي در مشارکت دهي دانش آموزان دوره متوسطه در فعاليت هاي مدارس شهر تهران و موانع فراروي آن بر اساس يک مطالعه پژوهشي مورد بررسي قرار گرفته است. روش پژوهش، به لحاظ هدف کاربردي و از نظر چگونگي گردآوري داده ها از نوع پژوهش هاي توصيفي – پيمايشي و همبستگي است. براي پاسخ به پرسش ها علاوه بر مطالعات نظري، با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي نظرات 1225 نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه آماري از راه پرسشنامه هاي محقق ساخته در دو زمينه مقدار و موانع مشارکت جمع آوري گرديد. با تحليل داده ها از راه آمار توصيفي و استنباطي يافته ها نشان داد عليرغم کوشش هاي شوراي دانش آموزي جهت مشارکت دادن دانش آموزان در فعاليت هاي مدارس، به گونه کلي مقدار مشارکت در سطح پايين بوده و در اين راستا سه مانع قانوني، انگيزشي و مديريتي رابطه معني داري با مقدار مشارکت دارند.