مقاله ارزيابي نقش سرمايه اجتماعي در کاهش اثرات سانحه زلزله در دهستان سجاسرود – شهرستان خدابنده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1393 در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه 93 تا 115 منتشر شده است.
نام: ارزيابي نقش سرمايه اجتماعي در کاهش اثرات سانحه زلزله در دهستان سجاسرود – شهرستان خدابنده
این مقاله دارای 23 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله مشارکت
مقاله سوانح طبيعي
مقاله آسيب پذيري
مقاله شهرستان خدابنده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عينالي جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: فراهاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرمايه اجتماعي به عنوان يک مفهوم فرارشته اي در چند دهه اخير در تحليل هاي اجتماعي و اقتصادي پيرامون توسعه روستايي مطرح شده و به نقش ساختارهاي اجتماعي محلي از قبيل روابط متقابل، شبکه ها و نهادهاي محلي، نگرش، انسجام و اعتماد تاکيد دارد. هدف از انجام اين تحقيق ارزيابي نقش سرمايه اجتماعي در کاهش ميزان آسيب پذيري ناشي از سانحه زلزله است. به اين منظور، از 3510 خانوار ساکن در دهستان سجاسرود، با استفاده از فرمول اصلاح شده کوکران تعداد 186 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شده است. پايايي داده هاي مورد استفاده با بهره گيري از آلفاي کرونباخ به ميزان 0.857 محاسبه شده است. براي نيل به اين هدف، از روش تحقيق توصيفي – تحليلي مبتني بر تکميل پرسشنامه در بين سرپرستان خانوار بهره گرفته شده و براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آماري همبستگي اسپيرمن، آزمون t، فريدمن و تحليل واريانس استفاده شده است. نتايج حاصله از تحليل آماري نشان مي دهد که همه ابعاد سرمايه اجتماعي در بين خانوارهاي نمونه از سطح مطلوب پايين تر مي باشد. به طوري که، در ابعاد شبکه هاي محلي و انسجام اجتماعي حتي از حد متوسط نيز پائين تر است. تحليل مهمترين ابعاد سرمايه اجتماعي تاثيرگذار در کاهش آسيب پذيري زلزله از ديدگاه پاسخگويان نشان مي دهد که شاخص هاي شبکه ها و نهادهاي محلي، اعتماد و مشارکت و همکاري با دارابودن ضرايب استاندارد منفي به ترتيب با مقادير -0.331، -0.123، -0.219 بيشترين و شاخص هاي نگرش مردم (0.163) و انسجام اجتماعي با (0.239) نيز کمترين تاثير را در کاهش آسيب پذيري روستاهاي نمونه داشته اند.