مقاله ارزيابي نقش مشارکت در طرح هاي توسعه مناطق روستايي (بررسي موردي: طرح هاي تجميع مناطق روستايي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1391 در توسعه روستايي (نامه علوم اجتماعي) از صفحه 1 تا 18 منتشر شده است.
نام: ارزيابي نقش مشارکت در طرح هاي توسعه مناطق روستايي (بررسي موردي: طرح هاي تجميع مناطق روستايي)
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت
مقاله طرح شهرک شرام.
مقاله ساماندهي
مقاله شهرستان پاوه
مقاله تجميع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالب مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نادري عفوات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بحث مشارکت در دهه هاي اخير در ارتباط با مسائلي مانند دموکراسي، توسعه و غيره، اهميت بسياري يافته است. مشارکت و توسعه روستايي، به عنوان دو عنصر مرتبط و مکمل همديگر مطرح گرديده و افزايش ميزان مشارکت در ميان روستاييان، نشانه و وسيله اي براي توسعه روستايي در نظر گرفته شده است. مساله و هدف اساسي پژوهش حاضر، ارزيابي نقش مشارکت مردم در طرح هاي توسعه مناطق روستايي با تاکيد بر طرح تجميع شهرک شرام (استان کرمانشاه، شهرستان پاوه، بخش نوسود) است تا با شناخت چنين مواردي، بتوان از آن براي سياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي آتي براي مناطق روستايي بهره گرفت. در پژوهش حاضر، با توجه به راهبرد مشارکت در توسعه روستايي و نظريه هاي مربوط به توسعه روستايي مشارکتي، تبيين و ارزيابي نقش مشارکت مردم در طرح هاي تجميع مناطق روستايي، مورد توجه بوده و در ادبيات و پيشينه پژوهش، تعدادي از مهم ترين منابع درباره مشارکت مردم در طرح هاي توسعه مناطق روستايي مورد بررسي قرار گرفته است. پژوهش حاضر، از نوع کاربردي و تا حدودي توصيفي بوده و تکنيک مورد استفاده مصاحبه سازمان نيافته و در بعضي موارد خاص، مشاهده و بررسي اسناد و مدارک موجود بوده است. در قسمت يافته هاي پژوهش مشخص گرديده است که مشارکت به معناي همکاري روستاييان در طرح هاي تهيه شده توسط ديگران نيست، بلکه مشارکت سطوح مختلفي دارد و مشارکت مطلوب، زماني پديد مي آيد که روستاييان بتوانند در سطوح ذهني، عيني، تصميم گيري و اجرايي، دخالت داشته باشند. علاوه بر اين، برنامه ريزي مناسب و استفاده از توانايي هاي روستاييان، مي تواند بستر مناسبي براي موفقيت طرح هاي تجميع فراهم کند. در ادامه ضمن تاييد استفاده از نظريه هاي مشارکت و به کارگيري نگرشي جامع و کل نگر براي تبيين نقش مشارکت مردم در طرح شهرک و طرح هاي مشابه با آن، توجه به راهبرد مشارکت در توسعه روستايي، و نظريه هاي مربوط به توسعه روستايي مشارکتي، اجتناب ناپذير است.