مقاله ارزيابي و تحليل ميزان تحقق پذيري حکمراني خوب شهري در شهر خرم آباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1392 در فصل نامه جغرافيايي چشم انداز زاگرس از صفحه 115 تا 130 منتشر شده است.
نام: ارزيابي و تحليل ميزان تحقق پذيري حکمراني خوب شهري در شهر خرم آباد
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حکمراني خوب شهري
مقاله مديريت
مقاله مشارکت
مقاله پاسخگويي
مقاله شفافيت
مقاله حاکميت قانون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي پور مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: امانپور سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: نادري چگني زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهرها براي مديريت و اداره خود راهي بجز زمينه سازي براي توسعه دموکراسي نيافته اند و در اين راه به شکل تازه اي از حاکميت دست يافته اند که به نام حکمروايي ناميده مي شود که منشا شهري دارد. هدف از انجام اين پژوهش، تحليل و بررسي ميزان تحقق پذيري حکمروايي خوب شهري در مديريت شهري شهر خرم آباد از طريق بررسي شاخص هاي حکمروايي خوب شهري است. روش پژوهش توصيفي_تحليلي و گردآوري داده ها با کمک ابزار پرسشنامه صورت گرفته است و با استفاده از نرم افزارهاي اماري Exel و Spss و با استفاده از آزمون آماري T-test به تجزيه و تحليل ان ها پرداخته شده است. جامعه اماري اين پژوهش کل شهروندان ساکن شهر خرم آباد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تعيين که برابر با 385 نفر تعيين گرديده است. نتايج به دست آمده در اين پژوهش حاکي از ان است که چهار شاخص مشارکت با ميانگين (2.0350)، شفافيت (1.8194)، حاکميت قانون (1.9603) و پاسخگويي با ميانگين (1.9493) ارزيابي شده اند که اين نتايج نشان دهنده اين واقعيت هستند که حکمراني خوب شهري در وضعيت مطلوبي در سطح شهر خرم آباد قرار ندارد.