مقاله ارزيابي و سنجش کيفيت زندگي و تاثير آن بر مشارکت شهروندان در امور شهري (موردشناسي: شهر مينودشت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1393 در جغرافيا و آمايش شهري – منطقه اي از صفحه 73 تا 85 منتشر شده است.
نام: ارزيابي و سنجش کيفيت زندگي و تاثير آن بر مشارکت شهروندان در امور شهري (موردشناسي: شهر مينودشت)
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي
مقاله کيفيت محيط
مقاله مشارکت
مقاله مينودشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه شاهكوهي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: طوسي رمضان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کيفيت محيط و زندگي شهري از موضوعاتي است که از سوي علوم مختلف مورد توجه قرار مي گيرد. در اين بين، دانش جغرافياي شهري کيفيت زندگي را در ارتباط با محيط و تاثير آن بر نحوه عملکرد شهروندان، مورد مطالعه قرار مي دهد. امروزه کيفيت زندگي، عالي ترين مرتبه در اهداف برنامه ريزي اجتماعي- اقتصادي و داراي دو بعد ذهني و عيني مي باشد. ابعاد ذهني، به ادراک شخص از کيفيت زندگي خود و اطرافيانش توجه دارد و مفهومي کيفي و نسبي است. اما ابعاد عيني، قابل مشاهده و اندازه گيري است و مفهومي کمي دارند. در اين پژوهش ابتدا کيفيت زندگي در ابعاد سلامت محيطي، اجتماعي، جسماني، رواني (ابعاد ذهني) و همچنين کيفيت محيط شهري (ابعاد عيني) مورد ارزيابي و سنجش قرار گرفته و سپس رابطه کيفيت محيط و زندگي با ميزان مشارکت شهروندان در امور شهري مورد بررسي قرار گرفته است. جامعه آماري اين پژوهش کليه سرپرستان خانوار شهر «مينودشت» مي باشد که با بهره گيري از فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده، تعداد 250 نمونه انتخاب و اطلاعات توسط پرسش نامه محقق ساخته، جمع آوري شده است. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد که ابعاد سلامت اجتماعي و رواني بالاتر از حد متوسط و ابعاد سلامت محيطي و جسماني و همچنين کيفيت محيط شهري پايين تر از حد متوسط قرار دارند. همچنين نتايج آزمون آماري تحليل واريانس نشان داد که افزايش کيفيت محيط و زندگي در شهر مي تواند به افزايش مشارکت شهروندان در امور شهري منجر شود و بين اين دو رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد.