سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی دهقانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکو پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
زمردیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

آزمایشنفوذ سنج مخروط دینامیکیDCP)به طور گسترده ای در دهه اخیر برای ارزیابی مقاومتلایههای روسازی به کار برده شده است. در این تحقیق ، پتانسیل کاربرد آزمایشنفوذ سنج مخروط دینامیکی به عنوان ابزار کنترل کیفیت تراکم خاکبررسی شده است. بدین منظور ، با استفاده از خاکCLرسبا حد روانی کم ) در محیط آزمایشگاه ، رابطه بین نتایجDCP و وزن مخصوص خشکخاکبدستآمد. این کار با استفاده از قرار دادن این خاکدر سه لایه 15 سانتی متری و انجام آزمایشنفوذ سنج مخروط دینامیکی در دو نقطه انجام شد. در نمونه ها با تغییر رطوبت رابطهDCP و وزن مخصوصخشکخاکنیز دچار تغییر میشد. همچنین ارتباط بین درصد رطوبت و نتایجDCP بررسی شد . این روابط از2 قابل قبولی برخوردار بودند. با توجه به تغییر روابط ارائه شده با تغییر نوع و شرایط خاک، پیشنهاد برای ادامه کار برای انواع خاکهای متفاوت و در شرایط وضعیت های اشباع مختلف خاکتوصیه می شود..