سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان مشتاق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزم
علی معصومی – استادیار مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت معلم تهرا

چکیده:

در سال های اخیر بنا به نیازهای متفاوت، توجه بسیاری از پژوهشگران به ارزیابی لرزه ای و آسیب پذیری سازه ها، در حالت عادی یا پس از تجربه زلزله، معطوف شده است. مشخصه های دینامیکی یک سازه بیانگر رفتار واقعی آن، تحت بارهای لرز های است. مشخصه های دینامیکی سازه های موجود به سهولت و دقت و با صرف هزین هی پایین، توسط آزمای شهای میدانی، قابل برآورد است. از این رو در ارزیابیها، ذهن بسیاری ازپژوهشگران به سمت مشخص ههای دینامیکی سازه ها، از جمله فرکان سهای (پریودهای) طبیعی، شک لهای مودی و درصد میرایی هدایت شده است.در این مقاله به طور مشخص تلاش می شود تا تغییرات فرکانس (پریود) در تعدادی از قاب های خمشی بتن مسلح منظم، به ازای سطوح مختلفی ازخسارت، بررسی شود. این قا بهای خمشی مطابق الزامات استاندارد ۲۸۰۰ ایران بارگذاری و بر اساس آیی ننامه بتن ایران (آبا)، در سطح شکل پذیری متوسط طراحی شده اند. در نهایت این مقاله با استفاده از تغییرات فرکانس (پریود) به بررسی آسیب پذیری این سازه ها می پردازد و رفتارآنها را تحت بارگذاری جانبی توسط تحلیل غیرخطی فزاینده، به ازای سطوح مختلفی از خسارت، بررسی می کند. منحنی های ظرفیت مربوط به این قاب ها ارائه می شود که میتواند با منحن یهای نیاز آنها، مربوط به هر سطح خسارت (سطح عملکرد)، مقایسه شود. نتایج این تحقیق میتواند دربرآورد ظرفیت باقی مانده و ارزیابی آسیب وارد به ساختما نها پس از تجربه زلزله و تغییر ویژگ یهای دینامیکی آنها، و نیز در برآورد نیروی زلزله وعملکرد لرزه ای سازه ها، پس از تحمل خسارت، مورد استفاده قرار گیرد.