سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ویکتوریا عزتیان – دکتری اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان
اعظم باقری – کارشناس ارشد گروه پژوهشی شیمی جو، ازن و آلودگی هوا

چکیده:

اندازه گیری تابش فرابنفش درمحیط زیست درهمه جا و درهمه زمان ها برای تحلیل سامانه زیست شناختی محلی یک امر غیرممکن است نیل به این هدف تنها می تواند با درک کامل عواملی که برروی تابش فرابنفش سطحی اثر می گذارند براورده شود اینشناخت در کنار مجموع نتایج بدست آمده از تمام تحقیقات مربوط به اندازه گیری ها مدلسازی و تجزیه و تحلیل داده ها بدست می آید دراین پژوهش برای اندازه گیری شاخص تابش فرابنفش شهر تهران از داده های ماهواره ای سنجنده MSG ماهواره متئوست استفاده شده است این داده ها از سال 2002 اندازه گیری شده و روی سایت اینترنتی موجود می باشد برای درک میزان اثرگذاری این سطوح مقادیربدست امده با مقادیر اندازه گیری شده درشهر اصفهانو کاگوشیما که هردو دریک عرض جغرافیایی تقریبی قراردارند مقایسه شده است لازم به ذک راست که مقادیر شاخص تابش فرابنفش در 6 ماه سال زیاد و خیلی زیاد می باشد این امرلزوم برنامه ریزی صحیح جهت انجام کار در فضای باز فعالیت های ورزشی و برنامه های تفریحی را ایجاب می نماید.