سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرید مهینی – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
علی نوبخت – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
صابر خدایی – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده:

این آزمایش به منظور ارزیابی اثرات استفاده از سه آنزیم تجاری سافیزیم، کمبو و کمین بر عملکرد و کیفیت لاشه ی جوجه های گوشتی با جیره های بر پایه ی گندم و جو انجام گرفت. در این آزمایش تعداد 405 قطعه جوجه ی گوشتی از سویه ی راس- 308 ، در قالب طرح کاملاً تصادفی با 9 تیمار و 3 تکرار (هر تکرار شامل 15 قطعه جوجه ی گوشتی) از سن 42 – 1 روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. آنزیم های مورد استفاده در گروه های آزمایشی شامل: 1) شاهد بدون آنزیم 2) سافیزیم 3) کمبو 4 ) کمین. 5) سافیزیم و کمبو 6) سافیزیم و کمین 7 ) کمبو و کمین 8) سافیزیم، کمبو و کمین 9) تیمار شاهد دوم (بدون آنزیم، جو و گندم) بر پایه ی ذرت و کنجاله ی سویا بودند. در پایان دوره ی آزمایش، نتایج حاصله نشان داد. که کاربرد گندم و جو همراه با آنزیم دارای اثرات معن یداری بر عملکرد و کیفیت لاش هی جوجه های گوشتی می باشد P<0/05 . بر این اساس، بالاترین مقدار خوراک مصرفی ( 457 / 108 گرم) و افزایش وزن ( 610 / 53 گرم) در گروه آزمایشی 5 و همچنین بالاترین درصد کبد ( 99 / 2) در گروه آزمایشی( 2و 6) مشاهده گردید. در حالی که بالاترین درصد سینه ( 58 / 34 ) در گروه آزمایشی 7، ران ( 27/61 ) در تیمار ( 2) بود.