سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه تنها – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران
حسینعلی رنگ کوی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران
مهدی وثوقی نیری – دانشجوی دکترا مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز ،ایران
الهه کاظمی – دانشجوی دکترا مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز ،ایران

چکیده:

آلودگی زیست محیطی، محصول فرعی و ناخواسته فعالیت های صنعتی مختلف است که باعث شده محیط زیست هر چه بیشتردر معرض تهدید قرار گیرد. ارزیابی زیست محیطی را می توان مکانیسمی در نظر گرفت که با ارائه راهکار های مناسب باعثکاهش اثر فعالیت های صنعتی شود. که اگر پیشگیری و کنترل های لازم صورت نگیرد، سلامت انسان و سایر موجودات زنده بهخطر خواهد افتاد.در این مطالعه پس از بررسی مستندات خروجی دودکش های نیروگاه که به صورت مستقیم توسط مانیتور هایموجود در اتاق فرمان قابل مشاهده بود گازهای دی اکسید گوگرد، اکسید های ازت، دی اکسید کربن جهت تعیین اولویت کنترلیانتخاب شدند. بااستفاده ازمطالعات پیشین و نظر کارشناسان . خبرگان ایمنی، بهداشت ومحیطزیست هزینه های اجتماعی، رعایتحدود مجاز وپیام دبه عنوان معیارهای ارزیابی در روش AHP تعیین شدند.محاسبات نشان داد از بین سه آلاینده انتخاب شده جهت تعیین اولویت کنترلی، NOX، با وزن نهایی 0/577 اولویت اول، SO2 با وزن نهایی 0/32 اولویت دوم و CO2 با وزن نهایی 0/093 اولویت سوم را به خود اختصاص دادند. نویسندگان این مطالعه با روش AHP به عنوان روشی جدید به اولویت بندی برنامه کنترلی برای آلاینده های خروجی از نیروگاه سیکل ترکیبی پرداخته اند که میتواند در تصمیم گیری و برنامه ریزی های زیست محیطی بسیار کارآمد باشد.