سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

راحله معافی پاشاکلایی – کارشناسارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واح
سیدغلامرضا حسینی – دانشآموخته کارشناسی ارشد زراعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده:

این تحقیق در رابطه با واکنش گیاه زراعی پنبه در کشت دوم بعد از گندم به نوع خاکورزی و میزان کود اوره در شهرستان گرگان در سال ۱۳۸۶انجام پذیرفت. فاکتور خاکورزی در سه سطح شامل: خاکورزی مرسوم(به تنهائی و بدون سوزاندن کلشگندم)، خاکورزی نواری و خاک ورزی مرسوم بعداز سوزاندن کلشگندم و فاکتور مقدار کود اوره در چهار سطح شامل: صفر ، ۸۷/۵ ، ۱۷۵ و ۲۶۲/۵ کیلوگرم در هکتار به صورت تقسیط ۵۰ % در زمان کاشت و ۵۰ % در زمان گلدهی بود. این آزمایشبصورت اسپلیتبلوکبر طرح پایه بلوککامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفتکه در آن فاکتور افقی خاکورزی و فاکتور عمودی کود اوره بود. نتایج نشان داد که عامل خاکورزی بر صفاتوزن تکقوزه، عملکرد چین اول و عملکرد کل وشاثر معنی داری داشت. کود اوره نیز تنها توانستبر صفات وزن تکقوزه، تعداد قوزه در گیاه، عملکرد چین اول و کود اوره بر صفات عملکرد چین اول، عملکرد چین دوم و عملکرد کل وشاثر × عملکرد کل وش اثر معنی داری بگذارد. اثر متقابل خاکورزی معنی داری گذاشت. بالاترین عملکرد چین اول و عملکرد کل وشدر خاکورزی نواری بدستآمد. مقایسه میانگین صفاتمورد بررسی در سطوح خاکورزی نشان داد که خاکورزی مرسوم پایین ترین وزن تکقوزه را دارا بود