سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حامد حسن پورکورنده – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیطزیست
سام حائری پور – استادیار گروه مهندسی محیطزیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
ابراهیم فتائی – استادیار گروه مهندسی محیطزیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

با توجه به مسئله بحران آب و لزوم مهار کردن آب شیرین سطحی و استفاده بهینه از آن، امروزه بسیاری ازتصمیمگیرندگان در این زمینه تلاشهای فراوانی را در زمینه احداثسدها و بندهای کوچک و بزرگ انجام دادهاند کهاین امر در کنار اثرات مثبت خود، در موارد متعدد، موجب برور مشکلات و مسائل عمده و جبران ناپذیری چون برهم خوردن تعادل زیست محیطی منطقه و … شده است. بنابراین با توجه به رشد و توسعه سدسازی در جهان به ویژه درایران لزوم بررسی آثار زیست محیطی سد از اهمیت خاصی برخوردار است. ارزیابی اثرات زیست محیطی یک پروژه اثرات احتمالی مثبت و منفی آنرا پیشبینی و روشهای کنترل اثرات ناخواسته شناسایی و معرفی میگند. در این تحقیق با مروری بر وضع منطقه و با استفاده از روشهای چکلیست ساده و سنجشی، اثرات زیست محیطی سد شفارود در مرحله ساختمانی و بهرهبرداری مورد استفاده قرار گرفته و نشان داده شده است که با احداث سد، آثار زیست محیطی آن در هر دو فاز ساختمانی و بهرهبرداری، منفی بوده است.