سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی فیضی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
علیرضا صفامهر –
علی نوبخت –

چکیده:

این آزمایش جهت ارزیابی اثرات استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی گیاه دارویی کاسنی بر عملکرد و کیفیت لاشه در جوجه های گوشتی انجام گردید. در این آزمایش تعداد 300 قطعه جوجه ی گوشتی سویه ی راس- 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 3 تکرار (هر تکرار دارای20 قطعه جوجه) از سن 1 تا 42 روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه های آزمایشی شامل 1) شاهد (بدون استفاده از گیاه دارویی گیاه داروییکاسنی 2) حاوی 5/ 0 درصد گیاه دارویی کاسنی 3) حاوی 1در صد گیاه دارویی کاسنی 4) حاوی 5/ 1 درصد گیاه دارویی کاسنی و 5) حاوی 2درصد گیاه دارویی کاسنی بودند. نتایج حاصله نشان داد که استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی کاسنی دارای اثرات معنی داری برعملکرد و صفات لاشه ی جوجه هایگوشتی می باشد ( 05 / P<0 ). بر این اساس، بالاترین مقدار افزایش وزن روزانه ( 35 / 41 گرم) در گروه آزمایشی 2،بهترین ضریب تبدیل غذایی ( 80 / 1) و کمترین درصد چربی لاشه ( 73 / 2) در گروه آزمایشی 3، در حالی که بالاترین درصد سینه ( 45 / 36 ) در گروهشاهد حاصل گردیدند. نتیجه گیری می شود که در جوج ههای گوشتی استفاده 1 درصدی از گیاه دارویی کاسنی در جیره های غذایی اثرات بهتری در بهبود عملکرد و صفات لاشه دارد