سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید محمودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
علیرضا صفامهر –
علی نوبخت –

چکیده:

این آزمایش جهت ارزیابی اثرات استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی گیاه دارویی کاکوتی بر عملکرد و کیفیت لاشه در جوجه های گوشتی انجام گردید. در این آزمایش تعداد 300 قطعه جوجه ی گوشتی سویه ی راس- 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 3 تکرار (هر تکرار دارای 20قطعه جوجه) از سن 1 تا 42 روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه های آزمایشی شامل 1) شاهد (بدون استفاده از گیاه دارویی کاکوتی 2) حاوی0/5 درصد گیاه دارویی کاکوتی 3) حاوی 1در صد گیاه دارویی کاکوتی 4) حاوی 5/ 1 درصد گیاه دارویی کاکوتی و 5) حاوی 2درصد گیاه دارویی کاکوتی بودند. نتایج حاصله نشان داد که استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی کاکوتی دارای اثرات معنی داری بر عملکرد و صفات لاشه یجوجه هایگوشتی می باشد ( ٠٥ / P<٠ ). بر این اساس، بالاترین مقدار خوراک مصرفی روزانه ( 28 / 80 گرم) و کمترین درصد چربی محوطه ی بطنی( 2/46 ) در گروه آزمایشی 5، در حالی که بالاترین درصد سینه ( 45 / 36 ) در گروه شاهد حاصل گردیدند. نتیجه گیری می شود که در جوجه های گوشتی استفاده 2 درصدی از گیاه دارویی کاکوتی اثرات بهتری در بهبود عملکرد و صفات لاشه دارد