سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی واحدی – دانشآموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشو
زین العابدین طهماسبی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران.
محمد برزعلی – عضو هیأتعلمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان.
زهرا سادات حسینی تهرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

چکیده:

بهمنظور ارزیابی اثرات محلّ نگهداری، زمان انبارداری و مواد بسته بندی بر بنیه بذر ژنوتیپهای مختلف کلزا درآزمایشگاه با استفاده از آزمونهای جوانهزنی استاندارد، پیریتسریعشده و سرما، آزمایشی بهصورت فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار اجراءگردید. فاکتورهایآزمایششامل ۳ ژنوتیپ کلزا (اُکاپی، طلائیه وآر.جی.اس)، ۵ نوع کیسه نگهداری شامل (کیسه کاغذی ۴لایه، ۳لایه، ۳لایه+پروپیلن، کنفی و پروپیلن) در ۲ انبار (شهرستانهای فیروزکوه و قم) بودند. آزمایشطی ۴ مرحله نمونهبرداری ۲،۴،۶ و ۱۲ ماه پسازانبارداری درمؤسسه ثبت وگواهی بذر و نهال و دانشگاه آزاد اسلامیکرج انجام گردید. تحقیق نشان داد که، پس از ۴ ماه انبارداری، بترتیب کیسههای کاغذی ۴ لایه، کاغذی ۳ لایه، کنفی، کاغذی ۳ لایه+پروپیلن و پروپیلن توانستند با حفظ کیفیت بذرها، تغییرات کمتری دردرصدجوانهزنی گیاهچه های نرمال موجب گردند، افزایش انبارداری نیز بر قدرت(بنیه) بذرها تأثیرداشته، نگهداری بذرها تا ۲ماه در قم با میانگین دمای سالانه ۱۹ درجه سانتیگراد و رطوبت % ۴۵ اثرات منفی کمتری بر بذرهاداشت، اما ادامه انبارداری در این منطقه موجب افت شدیدتر بنیه بذرهای ذخیره شده نسبت به بذرهای انبار شده در فیروزکوه با میانگین دمای سالانه ۸درجه و رطوبت % ۵۴ گردید، لذا میتوان ضمن نگهداری بذرها در مناطق سردتر از کیسه های کاغذی ۴ و ۳ لایه جهت کاهش افت کیفیت بذرکلزا استفاده نمود