سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس حیدری – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
علی نوبخت – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
علیرضا صفامهر – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده:

این آزمایش به منظور ارزیابی اثرات گیاهان دارویی گزنه، پونه و کاکوتی بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی انجام گردید. در این آزمایش تعداد 288 قطعه جوج هی گوشتی سویه ی راس- 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 8 تیمار و 3 تکرار (هر تکرار دارای 12 قطعه جوجه) از سن 1 تا 42 روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه های آزمایشی شامل 1) شاهد (بدون استفاده از گیاهان دارویی) 2) حاو ی 1/5 درصد گزنه 3) حاوی 5/ 1 درصد پونه 4) حاوی 5/ 1 درصد کاکوتی 5) حاوی 5/ 1 درصد (گزنه و پونه) 6) حاوی 5/ 1 درصد (گزنه و کاکوتی) 7) حاوی 5/ 1 درصد (پونه و کاکوتی) و 8) حاوی 5/ 1 درصد (گزنه، پونه و کاکوتی) بودند. نتایج حاصله نشان داد که استفاده از سطوح مختلف گیاهان دارویی گزنه، پونه و کاکوتی دارای اثرات معنی داری بر عملکرد و کیفیت لاشه در جوجه های گوش تی م ی باشد P<0/05 . بر این اساس بالاترین مقدار خوراک مصرفی ( 15 / 89 گرم) در گروه شاهد و کمترین مقدار آن ( 11 / 80 گرم) در گروه آزمایشی 6، کمترین درصد چربی بطنی ( 03 / 3) در گروه آزمایشی 5، بالاترین درصد سینه ( 54 / 33 ) در گروه آزمایشی 7 مشاهده گردید. نتیجه گیری می شود که استفاده از گیاهان دارویی گزنه، پونه و کاکوتی و مخلوط های آنها دارای اثرات مثبتی بر عملکرد جوج ههای گوشتی می باشد