سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
محسن رشدی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
پرویز مهدیخانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاوزری و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر زمان برداشت بر روی درصد قند قابل استحصال و عملکرد قند قابل استحصال ریشه در ارقام اصلاح شده چغندرقند، سه تاریخ برداشت ( 30 مهر، 15 آبان و 30 آبان) بر روی پنج رقم هیبرید چغندرقند (افشاری، زرقان، شیرین، رسول و 7112 ) مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار طی سال 1388 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان خوی اجرا شد. کشت در اواخر فروردین ماه و عملیات داشت بر اساس توصیه ها و به صورت یکنواخت برای همه تیمارها انجام شد. نتایج نشان داد که بین ارقام اختلاف معنی داری از نظر درصد قند قابل استحصال وجود داشت. رقم رسول درصد قند قابل استحصال بیشتری نسبت به سایر ارقام داشت. اختلاف بین تاریخ های برداشت نیز از نظر قند قابل استحصال و عملکرد شکر سفید معنی دار بود. بیشترین قند قابل استحصال مربوط به تاریخ برداشت 30 آبان بود که بالاتر از سایر تاریخ های برداشت بود. بالاترین محصول قند سفید نیز 34 / 10تن در هکتار متعلق به برداشت 30 آبان بود که نسبت به دو تاریخ برداشت دیگر، اختلاف معنی دار داشت.