سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
محسن رشدی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
پرویز مهدیخانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاوزری و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر زمان برداشت بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند، سه تاریخ برداشت ( 30 مهر، 15 آبان و 30 آبان) بر روی پنج رقم هیبرید چغندرقند (افشاری، زرقان، شیرین، رسول و 7112 ) مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار طی سال 1388 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان خوی اجرا شد. کشت در اواخر فروردین ماه و عملیات داشت بر اساس توصیه ها و به صورت یکنواخت برای همه تیمارها انجام شد. نتایج نشان داد که بین ارقام اختلاف معنی داری از نظر درصد قند ناخالص وجود داشت. رقم رسول درصد قند ناخالص بیشتری نسبت به سایر ارقام داشت. اختلاف بین تاریخ های برداشت نیز از نظر عملکرد ریشه، درصد قند و عملکرد شکر ناخالص معنی دار بود. حداکثر عملکرد ریشه در برداشت 30 آبان به میزان 94/360 تن در هکتار بدست آمد. بیشترین درصد قند مربوط به تاریخ برداشت 30 آبان بود که بالاتر از سایر تاریخ های برداشت بود. بالاترین عملکرد شکر خام با 98 / 12 تن در هکتار متعلق به برداشت 30 آبان بود که نسبت به دو تاریخ برداشت دیگر، اختلاف معنی دار داشت