سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
علی اصغری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی
امید سفالیان – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی
علی رسول زاده – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش ابی برویژگیهای مورفولوژیک ارقام پاییزه کلزا، ازمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی شامل چهار تیمار در سه تکرار به مدت ۲ سال ۱۳۸۸و ۱۳۸۹ در گلخانه دانشگاه محقق اردبیلی اجرا گردید. تیمارهای ابیاری شامل ابیاری کامل به عنوان شاهد و ابیاری بعد از تخلیه ۶۰ و ۸۵ درصد رطوبت قابل نگهداری در خاک به عنوان دو سطح تنش ابی بودند برای تعیین نیاز ابی گیاه از تشتک تبخیر کلاس A استفاده گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین سطوح تنش آبی از نظر تمامی صفات مورد ارزیابی تفاوت معنی دار وجود داشت از نظر صفات طول و وزن تر ریشه تفاوت معنی داری بین دو سطح تنش مشاهده نشد ولی بین شاهد ابیاری کامل و دو سطح تنش تفاوت معنی دار بود ارقام مورد مطالعه فقط از نظر خصوصیات ریشه اختلاف معنی داری داشتند. با گروه بندی ارقام براساس ماتریس فاصله اقلیدسی و روش حداقل واریانس وارد ward ارقام در سه گروه مجزا قرارگرفتند.