سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم لک –
احسان محمدی –
لهراسب فرامرزی –

چکیده:

تعیین خواصمقاومتی سنگ بکر در پروژههای معدنی و عمرانی از اهمیت ویژهای برخوردار است. برای این منظور مطالعه رفتار سنگ در آزمایشگاه تحت شرایط مختلف تنش، برای تعیین ثابتهای الاستیک ضروری میباشد. آزمایشهای تک-محوری و سه محوری، از پرکاربردترین آزمایشها برای تعیین خصوصیات مکانیکی سنگ بکر میباشند. آزمایشسه محوری با در نظر گرفتن تنشجانبی، استحکام ماکزیمم سنگ بکر را با قابلیت اعتماد بالاتری ارزیابی میکند. این آزمایشدر مقایسهبا آزمایشتک محوری نیازمند صرف هزینه بیشتری میباشد.استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی، راه حل دیگری برایبدست آوردن استحکام سنگ بکر است که علاوه بر سهولت، نتیجه را با سرعت بیشتر و هزینه کمتر و دقت بالایی ارائه می- دهد. ولی این کار نیاز به معرفی پارامترهای ورودی دارد که بتواند بیشترین اثر را بر رفتار سنگ بکر داشته باشند. در اینتحقیق بر اساسنتایج حاصل از آزمایشهای سه محوری بر روی نمونههای سنگی آندزیت در یکی از پروژههای داخل کشور، با استفاده از سیستم شبکه عصبی، استحکام ماکزیمم سنگ در شرایط مختلف تنشسه محوری ارزیابی شد و نتایج حاصل از تخمین شبکه عصبی تطابق بسیار خوبی با نتایج آزمایشرا نشان داد. نتایج بدست آمده از تخمین توسط شبکه عصبی برایسنگهای با استحکام بیشتر از 50 مگاپاسکال برای پروژههای مختلفی مورد آزمایشقرار گرفت و در انتها نتایج حاصل از تخمین توسط شبکه عصبی با دادههای حاصل از آزمایشگاه مقایسه شد و خروجی شبکه با دقت بالایی تایید شد