سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا نصیری – کارشناس ارشد سازه شرکت مهندسی سپاسد ایران، تهران
ستار خواجوندخزائی – شرکت مهندسی سپاسد ایران، تهرانو 3

چکیده:

یکی از مشکلات عمده اجرای بتن مسلح در پوشش تون لهای انتقال آب، ایجاد تراکم بتن در عمق و سطح جهت حصول یک بتن یکدست متراکم با سطح مقاوم و مناسب هیدرولیکی است. امروزه در پروژ ههای س دسازی ایجاد تراکم در سطح بتن با استفاده از قال بهای دارنده لرزانند ههای سطحی ممکن شده است اما این روش دارای معضلات اجرایی خاص خود اس ت. لذا جهت دست یابی به یک بتن مقاوم و یکنواخت در عمق، نیاز به تراکم در کل حجم بتن است، این امر در استفاده از قال به ای موجود که کل سقف و جدار کناری تونل را پوشش میدهد با مشکل روب هرو م یکند چرا که امکان ویبره در عمق بتن و تمام حجم آن میسر نیست. با توجه به پیشرفت تکنولوژی ساخت بتن، یکی از راهکارهای مناسب جهت رفع این مشکل، استفاده ازبتن خودتراکمیSCC) است. این نوع بتن نیازی به تراکم توسط لرزانند هها نداشته و تراکم آن توسط وزن بتن صورت میپذیرد، لذا بتن نهائی یک بتن یکدست با سطوح هیدرولیکی مناسب است. در این مقاله نتایج بررس یهای صورت یافته جهت استفاده از بتن خود تراکمی در تون لهای آ ببر نیروگاه در پروژ ههای س دسازی و دلایل انتخاب این امر ارائه م یشود.