سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا هراتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری زهکشی دانشگاه مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
زهرا ایزدپناه – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
هادی معاضد – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

آنچه ازنظر کشاورزی دررابطه با کیفیت آب مطرح می باشد تاثیرآن برگیاه و خاک است که سبب کاهش حاصلخیزی زمین و افزایش عناصرمحدودکننده میشود که این خودکاهش میزان محصول یا حداقل کاهش کیفیت محصول را به دنبال دارد یکی ازمهمترین عوامل محدود کننده دراستفاده ازسامانه های ابیاری تحت فشارکیفیت آب مورداستفاده است ازاین رو امکان سنجی سیستم های تحت فشارقبل ازارجای این سامانه ها دسطح منطقه ای باتوجه به کیفیت آب بسیاردارای اهمیت می باشد و ازاتلاف انرژ سرمایه و هدررفت منابع جلوگیری می کند دراین پژوهش با توجه به اطلاعات کیفی جمع اوری شده ازسازمان آب و برق خوزستان امکان اجرای سامانه تحت فشاربارانی ، قطره ای باتوجه به استانداردهای موجود دربازه بندقیر اهواز به طول تقریبی 80کیلومتر ازسال 1381-1391 پرداخته میشود نتایج نشان داد آب رودخانه به هیچ عنوان مناسب استفاده درآبیاری بارانی نمی باشد ولی برای آبیاری قطره ای درگیاهان نیمه متحمل بطور خفیف تا متوسط علائم مسمومیت را نشان میدهد همچنین نتایج ن شان میدهد آب رودخانه ازنظر میزان سدیم درسه بازه بندقیر ملاثانی و اهواز استفاده ازآب رودخانه درایستگاه بندقیر رودخانه شطیط دارای محدودیت شدید و درایستگاه ملاثانی دارای محدودیت کم تا متوسط است و درایستگاه اهواز دارای محدودیت شدید است