سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسلم بهلول – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- آب، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اس
مهدی مفتاح هلقی – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه کشاورزی منابع طبیعی گرگان
عبدالرضا ظهیری – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه کشاورزی منابع طبیعی گرگان، گرگان3

چکیده:

در تحقیق حاضر با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم جس توجوی الگو، مسئله بهین هسازی بهر هبرداری از سیست مهای چندمخزنی که با استفاده از روندهای مانند برنام هنویسی پویا، برنام هنویسی غیرخطی و الگوریت مهای فراکاوشی قابل انجام استو به علت اندرکنش همزمان مخازن با یکدیگر یکی از موضوعات پیچیده در مدیریت منابع آب است، با توسعه یک کد در محیط برنام هنویسی نر مافزار متلب انجام شده است. در جهت حداقل کردن کمبود سالانه و حداکثر کردن اعتمادپذیری سیستمیک تابع هدف مناسب طراحی شده است. این رویه که یک مسئله بهین هسازی با متغیرهای طراحی پیوسته و چندین قید است، ازمسائل بهین هسازی با درجه غیر خطی بالاست. به عنوان مطالعه موردی از داد ههای سدهای بوستان (گلستان 2) ، گلستان و وشمگیر استفاده شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان م یدهد که الگوریتم ژنتیک نسبت به الگوریتم جسبجوی الگو روشمناسبتری برای بهین هسازی بهربرداری از سیست مهای چند مخزنی است. رویه پیشنهاد شده م یتواند در موقعی تهای مشابه بهمنظور تعیین سیاس تهای بهربرداری از مخازن برای کنترل سیلاب استفاده شود.