سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد نوحه گر – دانشیار گروه محیطزیست دانشگاه تهران
المیرا کشاورز – دانشآموخته کارشناسی ارشد سنجشازدور و GIS دانشگاه هرمزگان
مسعود دالمن – کارشناس استانداری هرمزگان
علیرضا کمالی – کارشناس منابع طبیعی بندرعباس

چکیده:

با افزایش و تراکم جمعیت در شهرها، به دلیل کمبودهای موجود و مکانیابی بدون مدیریت مراکز خدماتی، خدمات رسانیدرزمینه های مختلف با نارسایی هایی همراه است. از میان مراکز خدمات شهری، سازمان آتش نشانی که وظیفه ی خطیرتأمین امنیت در جهت پیشگیری و مقابله با آتش را انجام می دهد، از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این تحقیق با بررسیعوامل مؤثر در مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی به روش توصیفی- تحلیلی و نیز بهره گیری از تلفیق روش های تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، تحلیل شبکه (ANP) تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) ، توزیع فضایی- مکانی استقرار و شعاع عملکرد ایستگاههای آتش نشانی موجود در شهر بندرعباس مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد پراکنش فضایی ایستگاه های آتش نشانی برای مدیریت بهینه یعملکرد ایستگاه ها در وضعیت موجود از الگوی مناسبی برخوردار نبوده است و ایستگاه های موجود نمی توانند در مدت زماناستاندارد (3-5 دقیقه) کل منطقه را تحت پوشش خدماتی قرار دهند. برای – مناطق خارج از شعاع عملکرد ایستگاه هایموجود،احداث دو ایستگاه جدید (شرق شهر بندرعباس نزدیک شهرک توحید و راه آهن) و جابه جایی مکان یک ایستگاه (بلوارامام حسین (ع)، روبروی شهرک اندیشه بر اساس مکان یابی جدید) پیشنهاد شده است. با این پیشنهادات براساس استانداردزمانی خودروهای آتش نشانی به محل آتش سوزی می رسند وکل منطقه تحت پوشش ایستگاه های آتش نشانی قرار می گیرند.