سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس ملی امنیت اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

طه نژآدفلاطوری مقدم – بانک دی
داود خسروانجم – دانشگاه تربیت مدرس تهران
علی شایان – دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

سیستم های مدیریت پایگاه داده DBMS هسته ی اصلی سیستمهای اطلاعاتی را تشکیل میدهند و لایه ی نهایی را به منظور جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده هایذخیره شده در سیستمهای اطلاعاتی ارائه میدهند محافظت از داده ها در برابر دسترسی غیرمجاز یا تحریف ازوظایف مهم سازمان ها می باشد با این حال تاکنون راه حل عملی که امنیت داده ها را در سیستم های مدیریت پایگاه داده بطور نظام مند مورد ارزیابی قرار دهد پیشنهادنشده است هدف این مقاله ارائه بصیرتی ارزشمند ازنتایج کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت ادغام چهار شاخص عمده امنیت داده ها یعنی 1 محرمانه بودن 2 اعتبار و سندیت 3 تمامیت و 4 در دسترس بودن داده ها می باشد یافته ها نشان می دهند که شاخصهای 1و2 موارد کلیدی هستند که در پایگاه داده های بانکها باید مورد توجه کامل قرا رگیرند. همچنین نتیجه تحقیق دال بر آن است که با توجه به شاخص ها استفاده از پایگاه داده Oracle نسبت به پایگاه داده های MYSQL,SQL Server امنیت بیشتری را برای داده های سیستم فراهم می اورد.