سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ساناز عزت پور – اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
محمدباقر خورشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آَزاد اسلامی
ابوالفضل ناصری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آَزاد اسلامی

چکیده:

به منظور تعیین مقاومت به خشکی عملکرد دانه در کشت بهاره گلرنگ آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. کرت های فرعی شامل شش رقم گلرنگ به نام های (دیزج حسین بگمرند، کوشک سرای مرند، آق کند میانه،۵۱۰۶۳ ، ۱۷۴۰۵ ، NO5 محلی نیشابور و محلی بروجرد) و کرتهای اصلی شامل سطوح تنش(بعد از مرحله گلدهی) بود. نتایجحاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر تنش خشکی بر روی صفات ارتفاع، دانه در طبق، عملکرد دانه، و عملکرد بیولوژیکمعنی دار گردید. اثر متقابل رقم در تنش نیز بر روی صفات دانه در طبق و عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکمعنی دار گردید که نشانگر واکنش متفاوت ارقام در سطوح مختلف تنش در بروز مقادیر متفاوت این صفات می باشند. ضریب تغییرات نیز نشان داد که صفات شاخص برداشت با دارا بودن بیشترین مقدار بیشتر تحت تاثیر محیط قرار گرفته و صفت ارتفاع نهایی، با کمترین ضریب تغییرات بیشتر تحت تاثیر ژنوتیپ بوده است