سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرهاد کرمی – عضو هیأت علمی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورز
عادل سی و سه مرده – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
تیمور جوادی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
یاور وفایی – دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ت

چکیده:

به منظور ارزیابی ارقام و ژنوتیپ های بومی زردآلو تحت شرایط یخبندان های بهاره و انتخاب ارقام مقاوم و سازگار،آزمایشی بر روی 8 رقم تجاری و 18 ژنوتیپ برتر محلی زردآلو در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار از سال 84-87 در ایستگاه تحقیقاتی گریزه (سنندج) انجام شد و تاریخ گلدهی، طول دوره گلدهی، محتوی آب نسبی بافت مادگی گل، میزان پرولین و پتاسیم بافت مادگی گل، میزان آسیب وارده ناشی از یخبندان بهاره، میزان تشکیل میوه، تاریخ رسیدن میوه، میزان عملکرد، وزن و اندازه میوه و مقدار کل مواد جامد محلول میوه در ارقام و ژنوتیپ هایمختلف ثبت و اندازه گیری شد. بر اساس نتایج آزمایش بین ارقام مختلف زردآلو اختلاف بسیارمعنی داری در سطح 1%از نظر کلیه صفات مورد ارزیابی مشاهده گردید. اثر سال نیز برای کلیه صفات در سطح 1% معنی دار شد. اثر متقابل سال و رقم از نظر تاریخ گلدهی، طول دوره گلدهی، میزان تشکیل میوه، تاریخ رسیدن میوه، عملکرد، میزان پرولین و میزان پتاسیم در بافت مادگی گل در سطح 1% معنی دار شد. بر اساس مقایسه میانگین ها رقم درشت ملایر زودگلده ترین رقم بود اما بیشترین طول دوره گلدهی را در مقایسه با سایر ارقام داشت. ژنوتیپ محلی جهانگیری و رقم رویال به همراهژنوتیپ های محلی خرمتا 1 و خرمتا 2 به ترتیب دارای بیشترین میزان تشکیل میوه 23-20% بودند.