سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم یوسفی مبرهن – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری دانشگاه ارومیه
کاظم صابرچناری – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری دانشگاه ارومیه
زیبا زمینی نژاد – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری دانشگاه ارومیه

چکیده:

به منظور براورد دبی سیلاب روشهای متعددی وجود دارد که برخی از آنها روش های اماری و برخی دیگر تجربی اند یکی ازروشهای تجربی که دراین تحقیق نیز استفاده شد روش فولر بوده که محاسن آن نسب به سایر روشهای تجربی دیگر ارائه دوره های مختلف سیلاب می باشد برای شروع کار ابتدا بازسازی نواقص اماری یااستفاده از برنامه spss انجام گرفت و در ادامه به منظور استفاده از فرمول فولر برای براورد دبی حداکثر لحظه ای در مناطق مختلف ابتدا باید ضرایب موجود در معادله برای هر منطقه بهینه شود. دراین تحقیق بهینه سازی ضرایب فرمول فولر با استفاده از مدل LP انجام گرفت سپس دبی حداکثر لحظه ای برای ایستگاههای منتخب منطقه براورد شد.