سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی،دانشگاه تربیت مدرس
سیدعباس شجاع الساداتی – استاد، دانشکده مهندسی شیمی،دانشگاه تربیت مدرس
احسان معتمدیان – استادیار، دانشکده مهندسی شیمی،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

زایموموناس موبیلیس یک باکتری گرم منفی و بی هوازی اختیاری است که می تواند از منابع کربنی مانند گلوکز،فروکتوز و ساکاروز، اتانول تولید کند. در این پژوهش، با استفاده از یک مدل متابولیکی مقیاس ژنوم شامل 758 واکنش، 691 متابولیت و 434 ژن و آنالیز موازنه شار، تأثیر اکسیژن بر رشد زایموموناس موبیلیس بررسی شد . مدل متابولیکی پیش بینی می کند که شدت رشد زایموموناس در شرایط هوازی و بی هوازی تغییری نمی کند و زنجیره تنفسی این باکتری در تولیدATPشرکت نم یکند. با اینکه مصرف اکسیژن بر رشد زایموموناس موبیلی س تأثیری ندارد بر تولید محصولات جانبی در شرایط تخمیر تأثیر گذار است. مصرف اکسیژن سبب کاهش تولید زیست اتانول و افزایش تولید محصولات جانبی مانند استات و استوئین می شود. این نتایج مدل موافق با داد ههای تجربی ارائه شده برای زایموموناس موبیلیس است.