سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد شهرکی – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه اقتصاد
میلاد سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

انرژی و قیمتهای نسبی آن، همواره بهعنوان یکی از نهادههای اصلی تولید در اقتصاد کشور در سالهای اخیر نقش پررنگی را ایفا کرده است. رقابت و تعیین قیمت رقابتی هموار یکی از اصول اقتصادی در تولید بوده که در مورد نهادهی مهمی همچون انرژی نیز صادق است. پژوهش حاضر به بررسى اثر حذف یارانه انرژى، بر میزان شدت انرژى در صنعت سیمان با استفاده از رویکرد دادههای سریهای زمانی در بازده زمانی 2931 2931 برای چهارفصل در سال صورت گرفته است. تابع – هزینه کاب – داگلاس، مورداستفاده مشخص گردید که رابطه منفى و معنیداری بین شدت انرژى و قیمت آن وجود دارد همچنین نتایج نشان میدهد که با پیشرفت فناورى در طول زمان، شدت انرژى کاهش مییابد. سپس طرح سیاستی آزادسازى قیمت انرژی حرکت اقتصاد بهسوی رقابت کامل ، با فرض افزایش یکنواخت قیمت اسمی در دوره زمانی 2933 2931 اجرا شد. یافتههای – پژوهش نشان میدهد که پس از آزادسازى قیمت انرژی، شدت انرژى کاهش مییابد بهطوریکه بیشترین میزان کاهش در سال اول اجراى سیاست آزادسازى بوده و در سالهای بعد از میزان کاهش شدت انرژى کاسته شده است