سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصور برونی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد- ریخته گری دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد- ریخته گری دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین فتحی – استاد دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان
بهزاد نیرومند – دانشیار دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در ریخته گری ثقلی مقاطع نازک، مذابی که تحت تأثیر وزن خود قالب را پر می کند، در اکثر موارد سیالیت کافی نداشته که پیامد آن عیوب متفاوتی از جمله سرد جوشی، نیامد، عیوب انقباضی و گازی می باشد، که در حین انجماد مذاب بوجود می آیند . این عیوب کیفیت و خواص مکانیکی قطعات تولید شده را با توجه به اندازه و موقعیت عیوب کاهش می دهند . در این پژوهش تأثیر اعمال پوشش های حاوی نانو ذرات سرامیکی و پوشش های گرافیتی بر روی سطح قالب ماسه ای و ضخامت مقطع قطعه بر ط ول سیالیت ریخت ه گری بررسی شده است . نتای ج نشان داد، با افزایش ضخامت مقطع قطعه طول سیالیت ریخت ه گری بهبود یافته و نیز در اثر اعمال پوشش حاوی نانو ذرات سرامیکی، طول سیالیت و کیفیت قطعات ریختگی بهبود می یابد.