سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه ساسانی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی
علیرضا پرستار – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی

چکیده:

توزیع و تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی در زمان مناسب آبیاری و به مقدار صحیح تعیین شده، ازمسایل مهم شبکه ها چه در بخش طراحی و تعیین ابعاد ظرفیت کانال ها و زهکشها و چه در بخش اجرا جهت رسیدن به بهرهوری حداکثر در تولید می باشد. تأثیر این مقادیر بر حجم آب تحویلی در نقاط تحویل شبکه های آبیاری و زهکشی از اصول طراحی و اجرای پروژه های آبی میباشد. در این تحقیق، صحت تعمیم برآوردهای نیاز آبی منتج از آمار بلندمدت سالیانه و تأثیر آن بر میزان و زمان وقوع تنش آبی با استفاده از نرم افزارهای Aquacrop و EtoCalculator بررسی و تحلیل می گ ردد. آمار بلندمدت ۲۱ ساله ایستگاه سینوپتیک مرکز تحقیقات کشاورزی کرج به عنوان ایستگاه مرجع منطقه موردمطالعه و مشخصات کشت ذرت در منطقه به عنوان محصول طرح و آخرین نرمافزارهای فائو در زمینه نیاز آبی و تحلیل رابطه آب و خاک و گیاه به عنوان ابزار برآورد و بررسی تبخیر و تعرق و تنش های مختلف گیاهی مورد استفاده قرار گرفته که با روش های آماری مربوطه تحلیل گردید . در نتیجه اختلاف نیاز آبی سالانه از برآورد بلندمدت آن معنی دار گردید و در سال های با میزان نیازآب ی فراتر از حد برنامه ریزی شده، تنش های مختلف گیاهی در مراحل مختلف رشد به وقوع پیوست . لذا تعمیم برآورد آمار بلندمدت برای سالهای متوالی توجیه ناپذیر و ارایه سالهای شاخص در طول یک دوره آماری ضروری می باشد. این موضوع در بخش اجرا و حجم آب تحویلی در سالهای نمونه به وضوح و با ادله آماری نمود بیشتری یافت.