سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم سادات میرصانع – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج،
علیرضا مساح بوانی – استادیار گروه مهندسی آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
سارا بلوک اذری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ،پردیس ابوریحان،دانشگاه نهران
تیمور سهرابی ملایوسف – استاد گروه مهندسی آب،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج،دانشگاه نهران

چکیده:

در این تحقیق به بررسی اثر تغییر اقلیم بر نیاز آبی و طول دوره رشد گیاه چغندرقند در دشت قزوین پرداخته شده است.از خروجی های مدل اقلیمی۳hadcm و ۳ CGCM تحت سناریویA2استفاده شد. برآورد نیاز آبی توسط معادله هارگریوز-سامانی صورت گرفت.این معادله نسبت به معادله های دیگر برآورد نیاز آبی، تطابق بیشتری با داده های نیاز آبی حاصل از معادله پنمن-مانتیس داشت. برای کوچک مقیاس کردن خروجی های مدل اقلیمی داده های آینده از نرم افزار SDSM استفاده شد.نتایج نشان داد که با افزایش درجه حرارت ناشی تغیراقلیم در آینده،طول دوره رشد گیاه چغندرقند کاهش می یابد.همچنین نیاز آبی این گیاه در دوره آینده باتوجه به افزایش درجه حرارت ناشی از تغییر اقلیم به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.