سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدحسین ودیعی – دانشیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا عباس زاده – استادیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
سعید صفرزاده بقال – دانشجوی کارشناسیارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش در ابتدا بررسی تاثیر شاخصهای اقتصادی بر سود آوری شرکتها میباشد و پس از آن رویکردی مقایسهای بین صنایع استراتژیک و غیر استراتژیک خواهد داشت. این پژوهش بر اساس اطلاعات منتشره شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی سالهای 7831 تا 7831 با نمونه انتخابی شامل 751 شرکت انجام پذیرفته است. روش مورد استفاده برای آزمون فرضیهها رگرسیون چند متغیره میباشد. نتایج آزمون فرضیات حاکیاز این است که بین متغیر میانگین نوسانات نرخ ارز و سودآوری، رابطه منفی و معناداری مشاهده گردید. همچنین بین این متغیر و سودآوری شرکت، در صنایع استراتژیک و غیر استراتژیک،تفاوت معناداری وجود دارد