سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سارا تنیان – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی دانشگاه بوعلی سینا همدان
علی اکبر سبزی پرور – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
صفر معروفی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

محاسبه دقیق و صحیح تبخیر و تعرق مرجع و نیاز آبی در استفاده بهینه ازمنابع آب مدیریت صحیح و توسعه پایدار حائز اهمیت می باشد انجام پژوهشهای مرتبط با تغییر اقلیم برای امادگی هرچه بیشتر جهت مقابله و کاهش هزینه های خسارت بار ناشی ازاین تغییر ضروری می باشد پدیده انسو یکی از عوامل تغییر دهنده اقلیم به شمار می اید لذا در این تحقیق به بررسی اثرات پدیده انسو برتبخیر و تعرق مرجع فصلی با استفاده از شاخص نوسانات جنوبی پرداخته می شود بدین منظور ۹ شهر از شهرهای مناطق سرد خشک و سرد نیمه خشک کشور با طول دوره اماری ۵۰ ساله ۲۰۰۶-۱۹۵۷ انتخاب شد. نتایج حاصل از بکارگیری ازمونهای همبستگی در مقیاس فصلی حاکی از ارتباط مثبت شاخصهای نوسانات جنوبی با تغییر و تعرق مرجع در مناطق مورد مطالعه می باشد. طبق نتایج به دست امده شهر قزوین بیشترین تاثیرپذیری را در میان شهرهای مورد بررسی داراست و تاثیر پذیری تبخیر و تعرق مرجع در فصل پاییز ۷۵ درصد از تاثیرپذیریکل فصول را شامل می شود