سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روح الله ضیایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب،دانشگاه اراک
مه نوش مقدسی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه اراک
محمدحسین باقری – کارشناس آب منطقه ای استان یزد

چکیده:

تبخیر یکی از پارامترهای مهم در مدیریت پیکره های آبی، تغییرات تراز آب در آنها و محاسبه بیلان آب می باشد که برآورددقیق آن با مشکلات و پیچیدگی های خاصی روبرو است. با توجه به محدودیت روشهای فیزیکی و تجربی برآورد تبخیر،استفاده از فناوری سنجش از دور به دلیل امکان برآورد مکانی اطلاعات و همچنین حداقل نمودن استفاده از داده هایهواشناسی میتواند کاربرد وسیعی در محاسبه تبخیر داشته باشد. الگوریتمهای زیادی برای برآورد تبخیر و تعرق با استفاده ازفناوری سنجش از دور توسعه داده شده اند. در مورد استفاده از این الگوریتم ها برای برآورد تبخیر از سطوح آزاد آب مطالعاتیهر چند بصورت محدود صورت گرفته، ولی در مورد مقایسه آنها در برآورد تبخیر از سطوح آب تا کنون هیچ مطالعه ای صورتنگرفته است. در این مطالعه دو الگوریتم سنجش از دوری SEBS و SEBAL برای برآورد تبخیر ماهانه از سطح دریاچهارومیه مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته اند. در الگوریتم های مذکور تصاویر سنجنده MODIS برای ماه های خرداد ، تیر،مردادو شهریور سال 1388 استفاده گردید. سپس برای ارزیابی الگوریتم ها از داده های تشتک تبخیر ایستگاه هواشناسیارومیه استفاده شد. نتایج حاکی از دقت قابل قبول هر دو الگوریتم در برآورد تبخیر ماهانه می باشند ولی الگوریتم SEBS علی رغم سادگی روابط و پیاده سازی آن، از دقت بالاتری با RMSD=8/96 نسبت به SEBAL با RMSD=21/33 برخوردار است.