سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

همایون نورایی – استاد موسسه آموزش عالی دانش پژوهان، اصفهان-خیابان سجاد- نرسیده به چها
ناصر رضایی – کارشناس ارشد شهرسازی از دانشگاه تهران، تهران- خیابان انقلاب- دانشگاه

چکیده:

طرح های جامع شهری به عنوان مهمترین ابزار مدیریتی در مقیاس شهر در طی چند دهه که از ظهور آن می گذرد با مسائلی روبرو بوده است که دستیابی به اهداف و نتایج مد نظر خود را با کمرنگی همراه کرده است. عوامل و مسائلی که منجر به عدم تحقق اهداف طرح های جامع شهری شده اند علاوه بر عدم انعطاف این گونه طرح ها، به شرایط و پیش زمینه های لازم جهت تحقق رهنمودها ی آن نیز وابسته است. لذا مبحث پرداختن به ارزیابی طرح های جامع و به خصوص ارزیابی روند تغییر کاربری های پیشنهادی طرح جامع، به عنوان ابزاری مهم در راستای سنجش میزان موفقیت و تحقق پذیری آنها به شمار می رود. یکی از مباحث جدی در عدم موفقیت طرح های جامع پیشین عدم تحقق کاربریهای اراضی پیشنهادی به طور عام و کاربری های خدمات عمومی شهری به طور خاصتر بود که مسائل مترتب بر آن بر سایر پیش بینی ها می تواند تأثیر شایانی داشته باشد. در این راستا با توجه به مطالب گفته شده، این پژوهش سعی داشته به ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی به طور عام و کاربری خدمات عمومی شهری طرح جامع شهر فیروزآباد (که توسط مهندسان مشاور فرنهاد در سال 1378 تهیه شد) بپردازد. نوع تحلیل ارائه شده این پژوهش سعی دارد با بهره گیری از تعریف دو نوع طرح ثابت و منعطف با تبیین فروض هر یک از طرح ها و با بهره گیری از تحلیل مدل اقتصادی آنها، هر دو نوع طرح را در رابطه با کاربری اراضی تحلیل کرده و با بررسی روند تغییر کاربری اراضی پیشنهادی مشاور، علل میزان تحقق پذیری کاربری اراضی به خصوص کاربری های خدماتی پیشنهادی طرح جامع شهر فیروزآباد را با توجه به این دو مدل اقتصادی تبیین نماید.