سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

راحله معافی پاشاکلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده:

به منظور ارزیابی عکس العمل مختلف گلرنگ به سطوح مختلف خشکی مطالعه ای در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی با دو فاکتورخشکی و رقم و با چهار تکرار انجام پذیرفت. فاکتور خشکی شامل چهار سطح ۰، ۰/۴-، ۰/۸- ، ۱/۴- مگاپاسکال و سه رقم گلرنگکه شامل نبراسکا بهاره، رقم محلی مرند، رقم پاییزه اسلام آباد خاردار بود. آزمایشبر اساس قوانین جوانه زنی انجمن بین المللی تست بذرISTA انجام و تجزیه شد. در این تحقیق درصد جوانه زنی در روزهای ۱۲ ،۹ ،۶ ،۳ سرعتجوانه زنی، وزن خشکو تر و طول گیاهچه در پایان روز دوازدهم اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر رقم و سطوح مختلفخشکی بر روی صفاتمورد برسی معنی داری را نشان داده است. همچنین اثر متقابل فاکتورها روی درصد و سرعتجوانه زنی و همچنین رویوزن خشک ریشه چه در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار شده استو بر روی بقیه صفات غیر معنیدار بوده است