سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احد رضائی – دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس نجفی زاده – دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد کرمانپور – دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد معلمی – دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق تحولات ریز ساختاری فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 201L تحت عملیا نورد سرد و آنیل مورد ارزیابی قرار گرفت. در ابتدا به منظور اصلاح ساختار ریختگی فولاد ۲۰۱L ، نمونه های از جنس فولاد مزبور به مدت ۱۵ ساعت و در دمای ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد همگن سازی، سپس تحت عملیات فورج داغ و آنیل انحلالی قرار گرفتند. د رمرحله بعد عملیات نورد سرد به میزان ۹۵-۱۰% کاهش ضخامت انجام شد. نمونه های نورد شده در محدوده دمایی ۹۰۰-۷۵۰ درجه سانت یگراد به مدت ۱۸۰۰-۱۵ ثانیه آنیل شدند. بررسی های ریز اسختاری نیز توسط میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی، دستگاه فریتوسکوپ و الگوی پراش پرتو ایکس انجام شد.نتایج آزمایشات نشان داد که با افزایش کار سرد میزان مارتنزیت ناشی از کرنش افزایش می یابد به گونه ای که د رکاهش ضخامت ۴۰% به حد اشباع خود یعنی ۱۰۰% رسیده و باافزایش بیشتر کاهش ضخامت ساختار مارتنزیتی حاصل، دچار تغییر شکل می شود. از طرفی آنیل نمونه های ۹۵% نورد سرد در دماهای ۸۵۰ درجه سانتی گراد و ۹۰۰ به مدت ۳۰ ثانیه نیز منجر به تشکیل دانه های زیر ۱۰۰ نانو متر می گردد.