سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه امیری باغبادرانی – موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی (مرکز آموزش جهاد کشاورزی
سارا عباسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم اباد لرستان

چکیده:

در مطالعه حاضر تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنار آبزی رودخانه ی کارون در محدوه شهر اهواز در سال 1387بررسی شد. در این مطالعه 21 گونه از7 تیره و4 راسته از فون پرندگان ایران شناسایی شد . راسته آبچلیک سانان با 4 تیره و 12 گونه متنوع ترین راسته ها و تیره حواصیل ها با 7 گونه متنوع ترین تیره ها بود. از کل گونه های مشاهده شده ،10 گونه در تمام فصول سال در منطقه دیده شدند . ماه های دی و آذر بیشترین تعداد گونه ها و فراوان ترین جمعیت گونه ای و ماه های تیر و خرداد کمترین تعداد گونه ها و فراوانی گونه ها را داشت. نتایج حاصل از آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون مقایسه میانگین دانکن نشان داد که وضعیت شاخص های تنوع در زمستان ، پاییز ، بهار بهتر از تابستان می باشد . شاخص های غالبیت گونه ای سیمپسون (p-value <0.01) و برگر پارکر(p-value<0.05) در تابستان با فصول بهار ، پاییز و زمستان اختلاف معنی داری دارد و بیشتر است . شاخص های غنای گونه ای مارگالف و منهینیک در فصول بهار و تابستان با پاییز و زمستان اختلاف معنی داری داشته و کمتر می باشد.(p-value <0.01) میانگین شاخص های تنوع گونه ای سیمپسون و شانون– وینر در فصل تابستان با فصول بهار ، پاییز و زمستان اختلاف معنی داری دارد ( p-value <0.01) و در تابستان کمترین مقدار و در زمستان بیشترین مقدار را دارد . نتایج نشان می دهد که فصل زمستان غنی ترین و متنوع ترین فصل منطقه است و در تابستان تنوع گونه ای به شدت کاهش می یابد . هم چنین تغییرات تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنار آبزی طی فصول سال در منطقه مورد مطالعه تحت تاثیر غنای گونه ای قرار دارد .