سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سکینه رضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشتهی علوم خاک دانشگاه محقق اردبیلی
علی رسول زاده – استادیار گروه مهندسی آب دانشکدهی کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
محمدرضا نیشابوری – استاد گروه علوم خاک دانشکدهی کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

مدل کردن حرکت آب و انتقال املاح در ناحیهی غیر اشباع نیازمند به دانستن خصوصیات هیدرولیکی خاک از قبیل منحنی مشخصهی آبِ خاک و هدایت هیدرولیکی میباشد . اندا زه- گیری مستقیم این خصوصیات هیدرولیکی با استفاده از روشهای صحرایی و آزمایشگاهی که به نام روشهای مستقیم شناخته شدهاند بسیار پر هزینه و وقتگیر میباشد. تعیین غیر مستقیم این خصوصیات با استفاده از توابع انتقالی بعنوان جایگزینی مناسب برای این اندازهگیری ها مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در مطالعات مختلف ازتوابع انتقالی بیشتر به منظور برآورد شاخهی واجذبیDesorption)منحنی مشخصهی آبِ خاکاستفاده میگردد. ارزیابی توابع انتقالی به منظور برآورد شاخهی جذبی منحنی مشخصهی آبِِ خاکSorption)بندرت مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور در این مطالعه دقت توابع نرم افزاری رزتا و سویل پار ۲ در برآورد شاخهی جذبی منحنی مشخصهی آبِ خاک در حالت جذب آب مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. به منظور اندازهگیری شاخهی جذبی منحنی مشخصه ی آبِ خاک از روش صحرایی شانیShani) معروف به روش قطره چکانDrippers) استفاده شد. مقادیر محک – های آماری شامل d’ و E’ ،MAE ،RMSEبه منظور مقایسهی دقت تو ابع انتقالی در برآوردمنحنی مشخصهی جذب مورد استفاده قرار گرفت