سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه زکی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
علی رسول زاده – استادیار گروه مهندسی آب

چکیده:

منحنی مشخصه رطوبتی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک از ویژگیهای بسیار مهم خاک هستند که برای مدلسازی حرکت اب و املاح در خاکهای غیر اشباع کاربرد دارند لیکن اندازه گیری مستقیم آن هزینه بر و زمان بر بوده و نیاز به تجهیزات ازمایشگاهی ویژه دارد. در سالهای اخیر استفاده از توابع انتقالی به عنوان راهکاری که ویژگیهای هیدرولیکی خاک را از پارامترهای زودیافت خاک براورد کندموردتوجه قرارگرفته است دراین مطالعه توانایی توابع انتقالی راولز و براکنسیک و نرم افزارهای Rosetta , soilpar2 با ماهیت شبکه عصبی مصنوعی برای شبیه سازی هر دو منحنی رطوبتی و هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک برای معادلات بروکزوکوری، کمپل، کمپل اصلاح شده توسط هاتسون کاس و وان گنوختن با استفاده از محکهای اماری میانگین خطای مطلق MAE ضریب کارایی اصلاح شده ‘E و شاخص مطابقت اصلاح شده ‘d بررسی گردید.