سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سهیلا حمیدزاده خیاوی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، دکتری شهرسازی، مدیر پروژه مهندسین مشاور فرازآب
مهسا صومی – کارشناس ارشد شهرسازی مه ندسین مشاور فرازآب
سمیه مشیدی – کارشناس ارشد GIS مهندسین مشاور فرازآب

چکیده:

در این تحقیق منطقه پارک جنگلی عباس میرزا واقع در جنوب شهر تبریز جهت ارزیابی عرصه های مناسب برای طراحی جنگل و فضای سبز بر اساس اصول آمایش سرزمین و با استفاده از GIS انتخاب شده است تا از وارد شدن صدمات جبران ناپذیری به محیط طبیعی جلوگیری کرد. برای این منظور ابتدا انواع مدلهای داخلی و خارجی ارائه شده در زمینه ارزیابی و زون بندی اکولوژیکی پارک جنگلی با دسته بندی معیارهای اکولوزیکی مورد بررسی قرار گرفت و از این میان مدل ارزیابی اکولوژیکی دکتر مخدوم انتخاب و با توجه به محدودیت ها اطلاعاتی و ویژگی های منطقه مورد نظر معیارهای مورد نظر برای تحلیل انتخاب شد و بعد از انجام مطالعات پایه و تهیه نقشه های موضوعی منطقه، تجزیه و تحلیل و جمع بندی و روی هم گذاری لایه ها در محیط GIS انجام شد. در نهایت نقشه واحدهای زیست محیطی منطقه تولید شده و سپس مدل اکولوژیکی توان جنگل و فضای سبز روی منطقه پیاده شده است که در نتیجه آن پنج زون که عبارتند از غیرقابل تفرج، قابلیت تفرج متمرکز- گسترده، قابل تفرج متمرکز، بازسازی و حفاظتی برای منطقه تهیه شده است.