سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کیخسرو سبحانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
حجت اله زاهدی پور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
بهمن شمس اسفندآباد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
جواد وروانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

گردشگری امروزه درچهارچوب طرح های آمایشی اعم از بین المللی ملی منطقه ای و محلی به عنوان یکی از ابزارها و مولفه های مهم توسعه تمرکز زدایی و تعادل منطقه ای به شمار می رودلازم به ذکر است که ارزیابی توان اکولوژیک برای تفرج گسترده و متمرکز برای اولین باردرتوسط این تحقیق درپلایای میقان اراک انجام شدها ست این روش با استفاده ازمدل رایج آمایش سرزمین دکتر مخدوم و با جمع آوری و ایجاد نقشه های پایه منطقه درمقیاس ۱/۵۰۰۰۰ شامل نقشه های زمین شناسی خاکشناسی، پوشش گیاهی اقلیم منابع آب درمحیط نرم افزار ArcGIS و ایجاد مدل رقومی ارتفاع و نقشه شکل زمین برای کل منطقه و همینطور نقشه یگانهای زیست محیطی نسبت به تعیین کاربری های تفرج گسترده متمرکز اقدام شد و با توجه به هدف تحقیق نتایج حاصل نشان میدهد که از مجموع ۴۵۲/۱۹ کیلومتر مربع مساحت محدوده مطالعاتی ۲۰۴/۳۱ کیلومتر مربع مربوط به تفرج گسترده و ۳۹/۰۱ کیلومتر مربع مربوط به تفرج متمرکز می باشد که باتوجه به نقشه بدست آمده پلایای میقان مناسب برای کاربری تفرج گسترده و محدوده ای دراطراف این پلایا که درنقشه بدست آمده معلوم می باشد