سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

برهان ریاضی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
هیراد ابفری – استادیار دانشگاه ارومیه
فرامرز معطر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
رامین سلمان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست – ارزیابی

چکیده:

امروزه با توجه به اهمیت توجیه اقتصادی و لزوم حفظ پایداری پروژه ها و حفط محیط زیست همراه با توسعه، مطالعات ارزیابی توان اکولوژیک که بخشی از مطالعات مکانیابی را تشکیل می دهد، از اهمیت و جایگاه ویژه ای بویژه در ملل توسعه یافته برخوردار می باشد. لذا در این راستا، این مطالعه با هدف تعیین مناطق دارای قابلیت برای احداث شهرک های صنعتی در سطح شهرستان خوی واقع در شمال استان آذربایجان غربی، به انجام رسید. این مطالعه بر مبنای ارزیابی چند عامله و با بهره گیری از منطقهای بولین و فازی و بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با قابلیت قضاوت گروهی و در نهایت همپوشانی نقشه ها بر مبنای روش مک هارگ و قابلیتهای سامانه اطلاعات جغرافیایی در تهیه، تجزیه و تحلیل و در نهایت تلفیق نقشه ها و بانکهای اطلاعاتی مکانی و توصیفی در قالبهای وکتور و رستر به انجام رسید که برای این منظور برای این منظور داده های موثر در مطالعه به دو دسته عوامل محدودیت و عوامل معیار تقسیم بندی شدند. عوامل محدودیت به تعداد 10 عامل و بر اساس ضوایط موجود مشخص و تهیه و در نهایت نقشه های محدودیت با هدف مشخص نمودن مناطقی که فاقد امکان احداث شهرک صنعتی بدلیل محدودیت تهیه گردید که مبنای تهیه این نقشه ها منطق بولین بود. عوامل معیار به تعداد 11 عامل، بر اساس نقطه نظرات گروه کارشناسی و با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی وزندهی، نقشه سازی قرار گرفتند. این نقشه ها برای منابع اکولوژیک ، اقتصادی و اجتماعی وعوارضی نظیر منابع آب، و….. که وجود آنها در منطقه و نزدیکی محل انتخابی به آنها می تواند تاثیر مثبت یا منفی در احداث شهرکهای صنعتی یشمار آیند، تهیه و در نهایت نقشه های نهایی محدودیت و معیار با یکدیگر ادغام گردیدند که بر این اساس پهنه های بسیار مناسب، مناسب و نامناسب به ترتیب 13/2، 47/12 و 4/85 درصد از سطح شهرستان را بخود اختصاص دادند.