سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل شیدای – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
محمد یاورزاده – دانشجویان کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
آرش زارع – دانشجویان کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

در آمایش حوزه آبخیز فارسیان نقشههای طبقات ارتفاع از سطح دریا، درصد شیب، جهتهای جغرافیایی، ویژگیهای خاکشناسی، تیپ و تراکم پوشش گیاهی به روش دوتایی با هم ترکیب شده و نقشه نهایی واحدهای زیست محیطی نهایی به دست آمد. در نتیجه فرآیند آمایش سرزمین، ۸۴ اکوسیستم خرد یا واحد زیست محیطی مشخص گردید. برای این اکوسیستمهای خرد نیز ارزیابی توان اکولوژیک برای کاربریهای کشاورزی و مرتعداری، جنگلداری، توریسم گسترده و متمرکز، آبزیپروری، توسعه شهری و روستایی و حفاظت و تفرج، صورت گرفت با توجه به استعداد و پتانسیل بالای اکثر سطح منطقه به کاربری جنگلی بیشترین سطح کاربری پیشنهادی مربوط به همین کاربری میباشد لذا جهت جلوگیری از تخریب سرزمین و بهرهبرداری پایدار از منابع حوزه آبخیز مذکور باید اقدامات اساسی برای جلوگیری از ادامه روند تخریب جنگل انجام داد. برای جلوگیری از ادامه روند بهرهبرداری از جنگل باید بهرهبرداریهای جایگزین دیگر از عرصه را نیز پیشنهاد کرد که معیشت اجتماعی و اقتصادی مردم ساکن در آن به خطر نیفتد لذا به همین سبب، بر اساس نتایج حاصل از فرآیند آمایش سرزمین دو کاربری جدید آبزیپروری و تفرجی پیشنهاد شده است.