سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل شیدای – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
محمد یاورزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
ارش زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر

چکیده:

امایش سرزمین علمی است که با توجه به ویژگیهای اکولوژیک سرزمین و شرایط اقتصادی اجتماعی آن نوع استفاده بهینه از سرزمین را مشخص می سازد در امایش حوضه ابخیز سوسرا شش نقشه پایه اطلاعاتی شامل نقشه های طبقات ارتفاع از سطح دریاف درصد شیب، جهت شیبف تیپ خاکها، تیپ و تراکم پوشش گیاهی به روش دوتایی با هم ترکیب شده و نقشه نهایی واحدهای زیست محیطی نهایی به دست امد در نتیجه فرایند امایش سرزمین ۸۴ اکوسیستم خرد یا واحد زیست محیطی مشخص گردید. برای این اکوسیستمهای خرد نیز ارزیابی توان اکولوژیک برای کاربریهای کشاورزی و مرتعداری، جنگلداری توریسم گسترده و متمرکز، ابزی پروری ، توسعه شهری و روستایی و حفاظت و تفرج صورت گرفتبرای جلوگیری از ادامه روند بهره برداری از جنگل باید بهره برداریهای جایگزین دیگر از عرصه را نیز پیشنهاد کرد که معیشت اجتماعی و اقتصادی مردم ساکن در آن به خطر نیفتد لذا براساس نتایج حاصل از فرایندامایش سرزمین دو کاربری جدید ابزی پروری و تفرجی پیشنهاد شده است.